UFUK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Beyanı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Madde 10 uyarınca düzenlenmiştir.

Ufuk Sigorta Aracılık Hizmetleri Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Acente”) olarak; kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Acente olarak hizmet ve servislerimizden faydalanan müşterilerimiz, müşterilerimizin çalışanları ve Acente çalışanlarımız dahil Acentemiz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), GDPR (Global Data Protection Regulation – Global Veri Koruma Yönetmeliği kapsamı) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.  

Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda düzenlenen şekli ile sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Veri sorumlusu olduğumuz durumlarda, sigortalı ve hak sahiplerimizin, potansiyel sigortalılarımızın, personelimizin/personel adaylarımızın, tedarikçi/alt işveren çalışanlarının ve yetkililerinin, Acente ortaklarımızın, ziyaretçilerimizin ve kişisel verilerin işlemekte olduğumuz üçüncü kişilerin kişisel verilerinin KVKK’ya uygun olarak toplanmasına, işlenmesine ve imha edilmesine önem veriyoruz.

 1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Acentemiz tarafından sağlanan hizmet ve Acentemizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Acentemiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Acentemizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Kimlik Verileri: Sigortalılarımızdan/hak sahiplerinden, personelimizden, sigortalı/hak sahiplerinden, iş bağlantılarımızdan (her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz yetkili ve personelden) topladığımız veriler, İlgili Kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk, araç plaka bilgisi, kimlik fotokopisi gibi kişinin kimliğine dair verilerdir.
 • İletişim Verileri: Sigortalılarımızdan/hak sahiplerinden, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan (iş paylaşımında bulunulan acenteler, Sigorta şirketleri, tedarikçi, alt yüklenici gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz yetkili ve personelden) topladığımız telefon numarası, adres, eposta adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.
 • İlgili Kişinin Yakınlarına ait Veriler : İlgili mevzuat gereği ve/veya Acentemiz veya ilgili kişinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla sigortalı ve hak sahiplerinden topladığımız ilgili kişinin aile bireyleri ve yakınlarına ait kişisel veriler,
 • Finansal Veriler : Acentemizin veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkiye göre misafirlerimizden ve iş bağlantılarımızdan topladığımız ücret, maaş bilgisi, ödeme bilgisi, banka hesap bilgisi, kredi kartı bilgisi gibi verilerdir.
 • Özlük Verileri : Alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız Acentemiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan her türlü kişisel veridir.
 • İşlem Verileri : Sigortalı/hak sahiplerimizden topladığımız kayıtlar, teklif, poliçe, hasar ve tespit işlem verileri gibi kişisel verilerdir.
 • İletişim ve Şikayet Yönetimi Verileri: Acenteliğimize yönelik her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden, iş bağlantılarımızdan (seyahat acentesi, tedarikçi, alt yüklenici gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanlarından) ve diğer üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerdir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Sigortalılarımız/hak sahiplerinden, ziyaretçilerimizden ve iş bağlantılarımızdan topladığımız KVKK’nın 6.maddesinde belirtilen sağlık verileri, hastalık geçmişi, kan grubu ve adli sicil kaydı bilgisi gibi verilerdir.

 • Diğer Veriler: Araç bilgileri (plaka, model vb), araç proforma veya ruhsat fotokopisi, seyahat, vize bilgileri, tapu fotokopisi gibi verilerdir.
 1. Kişisel verilerin Toplanmasının ve Gerektiğinde İşlenmesinin Hukuki Sebepleri ve İşlenme Şartları

Kişisel verileriniz; sigortacılık mevzuatı başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuat kapsamında; sigorta teklifleri ve sigorta sözleşmeleri, teklif, poliçe ve sözleşme gereklerinin yerine getirilebilmesi, sigorta satış ve pazarlama faaliyetleri, hasar ödeme ve asistans faaliyetleri başta olmak üzere Sigorta Şirketleri, iş paylaşımında bulunduğumuz acenteler ve diğer iş ortaklarımız aracılığıyla sigorta sözleşmeleri kapsamında sizlere verilecek hizmetlerin yerine getirilmesi süreçlerinde sigorta primlerinin belirlenebilmesi, tahsilat yapılabilmesi, sigortacılık ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinin, avantaj veya kampanyaların sunulabilmesi, bilgilendirme, tanıtım, pazarlama ve satış da dahil olmak üzere her türlü iletişimin sağlanması ve bu amaçlarla ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin ifa edilebilmesi, işlem yapanın/yaptıranın kimliğinin tespit edilebilmesi, elektronik ortamda veya basılı olarak kayıt ve belge düzenlenebilmesi, mevzuatta öngörülen evrak saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi ve istatistiksel amaçlarla topluyor ve muhafaza ediyoruz. 

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:  

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Topladığımız Kişisel Verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz;

(i) Sigorta acenteliği faaliyetlerimizi yerine getirilmesi,

(ii) Acente olarak, Sigorta Şirketlerine karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

(iii) Ulusal ve uluslararası mevzuata uyum sağlamak, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgileri temin etmek,

(iv) Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

(v) Sigortacılık hizmetlerinin ifası, poliçe ve teklif metinlerinin hazırlanması, 

(vi) Sigortacılık faaliyetlerimiz kapsamındaki hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılması,

(vii) Sigortalı/hak sahibi ilişkilerinin taleplere uygun olarak yönetilmesi,

(viii) İlgili kişilerden gelen talep, öneri ve şikayetlerin takibi, değerlendirilmesi bu kapsamda memnuniyet değerlendirme çalışmalarının uygulanması

 1. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.  

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Bu kapsamda; kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.  

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; “Acente” tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi Sigortacılık ve sair mevzuat çerçevesinde; T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi başta olmak üzere zorunlu raporlamaların hazırlanabilmesi amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara; reasürörlere, sigorta ve bireysel emeklilik Acenteleri ve aracılarına, poliçe ve sözleşme taraflarına, doğrudan ve dolaylı yurtiçi ve yurtdışı topluluk Acenteleri ve iştiraklerine, mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan kişi ve kuruluşlar ile destek hizmeti sağlayıcılarına mevzuatın izin verdiği ölçüde sigortacılık faaliyetinin yürütülebilmesi için hizmet alınan bilişim teknolojileri, aktüerya, ekspertiz Acenteleri gibi özel kuruluşlara; sigortacılık hizmetlerimiz çerçevesinde fiyatlama, satış ve pazarlama işlemleri ile istatistiksel analizler yapmak üzere Sigorta Şirketlerine, Şubelerimize ve diğer iştiraklerimize, Acente iç işleyişinin sağlanması amacıyla operasyonel destek aldığımız gerçek ve tüzel kişilere, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kanunen yetkili diğer kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam Acenteleri, ajanslar ve anket Acenteleriyle, hastanelerle, eczanelerle  ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Acente olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Acentemizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Kişisel verileriniz, Acentemiz veya Acentemiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Acentemiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır

Bu amaç ve hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


 1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Acente’ye başvurarak, 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

Kişisel verileriniz yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Acentemize iletebilirsiniz.

Tüm bu çerçevede Acentemize KVK Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ufuksigorta@superonline.com adresine gönderebilir, talebin imzalı bir nüshasını Sultantepe Mah.Kirişçi Sok.Uygun Apt.N.3/1 Üsküdar/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve belirli konularda veri sorumlusu sıfatına sahip,

ACENTE tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.